Regulamin lotów konkursowych

golebieSarzyna 21.02.2015r
KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI
WYSOKOLOTNYCH
ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
wysokolotne.sarzyna.org

REGULAMIN LOTÓW
KONKURSOWYCH
NA SEZON LOTOWY 2023-2026

pkt. 1

W lotach konkursowych organizowanych przez Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych, mogą uczestniczyć wyłącznie gołębie posiadające obrączkę rodową wydaną przez P-WKHGW. Wyjątek stanowią gołębie z roku 2011 i starsze, które już uczestniczyły w lotach konkursowych z inną obrączką identyfikacyjną. Rozmiar obrączki powinien uniemożliwiać jej ściągnięcie. Dopuszcza się obrączki towarzyszące rodowej, zawierające dane tele-adresowe hodowcy.

pkt. 2

Statutowy nadzór nad przebiegiem lotów konkursowych sprawuje Zarząd Klubu. Kierownik Lotów bezpośrednio organizuje, nadzoruje i dokumentuje loty konkursowe. Funkcję Kierownika Lotów pełni Wiceprezes Klubu, lub inna osoba wybrana przez Zarząd Klubu spośród swego składu. Zarząd Klubu weryfikuje i zatwierdza przebieg rywalizacji po zakończonym sezonie lotowym.

pkt. 3

W rywalizacji lotowej nie obowiązują wzorce dla gołębi ozdobnych. Hodowca kwalifikując swe gołębie do danej kategorii rasowej kieruje się powszechną definicją rasy i nazewnictwem faktycznie występujących ras. Ze względu na regionalne zróżnicowanie ras wysokolotnych rywalizację podzielono na następujące kategorie:
1. Górne zamojskie – DS / dorosłe stado /
2. Górne zamojskie – MS / młode stado /
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział wszystkie odmiany barwne górnych zamojskich.
3. Górne murzyny – DS
4. Górne murzyny – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział górne murzyny zamojskie z zastrzeżeniem, że wcześniej gołębie te nie uczestniczyły w locie konkursowym kategorii „Górne zamojskie”

5. Stójkowe – DS
6. Stójkowe – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział wszystkie rasy gołębi o locie stójkowym , czyli gołębie nie wykonujące kręgów jak Orliki , Nikołajewskie , itp.

7. Tipplery zagłębiowskie – DS
8. Tipplery zagłębiowskie – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział Tipplery zagłębiowskie

9. Lotne tipplery – DS
10. Lotne tipplery – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział lotne tipplery angielskie, ponadto w protokole z lotu konkursowego należy w uwagach obowiązkowo opisać przebieg lotu uwzględniając szczegóły dotyczące ewentualnego rozdzielenia stada, lotu poza zasięgiem wzroku obserwatora czy ataku drapieżnika. Należy również obowiązkowo w uwagach podać precyzyjną informację, czy przebieg lotu spełnił wszystkie kryteria zawarte w regulaminie International Tippler Flys.
11. Lotne budapeszteńskie – DS.
12. Lotne budapeszteńskie – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział wszystkie rasy o locie gołębi wysokolotnych budapeszteńskich w tym rasy pokrewne takie jak lotny egerski, słowacki wysokolotny, deresz, wiedeńskie.
13. Open – DS
14. Open – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział pozostałe rasy gołębi lotnych w tym rasy objęte bieżącą pracą hodowlaną (np. różnego rodzaju krzyżówki międzyrasowe).

15. SUPER MISTRZ KLUBU – DS
16. SUPER MISTRZ KLUBU – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział wszystkie rasy gołębi lotnych i krzyżówki międzyrasowe, przy czym stado konkursowe powinno liczyć co najmniej 15szt. gołębi jednej rasy, lub jednolitych krzyżówek międzyrasowych. Czas lotu stada w ilości min. 15szt. nie może być krótszy niż 3 godz. W zależności od przebiegu lotu w tej kategorii, hodowca może zmienić kwalifikację lotu i na zasadach ogólnych, wynik zgłosić do odpowiedniej kategorii rasowej.
17. MEGA MISTRZ KLUBU – DS.
18. MEGA MISTRZ KLUBU – MS
W locie konkursowym tych kategorii biorą udział wszystkie rasy gołębi lotnych i krzyżówki międzyrasowe, przy czym stado konkursowe powinno liczyć co najmniej 30szt. gołębi jednej rasy, lub jednolitych krzyżówek międzyrasowych. Czas lotu stada w ilości min. 30szt. nie może być krótszy niż 5 godz. W zależności od przebiegu lotu w tej kategorii, hodowca może zmienić kwalifikację lotu i na zasadach ogólnych, wynik zgłosić do odpowiedniej kategorii rasowej.

pkt. 4

Ponadto w kat.: 5, 6, prowadzona jest na podstawie „Protokołów z lotów konkursowych” KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA .

pkt. 5

Dla każdej kategorii rasowej wprowadza się dodatkowo klasyfikację NAJLEPSZY LOTNIK W RASIE. W ramach tej klasyfikacji, hodowcy po sezonie zgłaszają do Kierownika Lotów, wyniki poszczególnych gołębi, które w różnych sezonach, wylatały w lotach konkursowych odpowiednio dla kategorii:
– SPORT – łącznie co najmniej 15 konk/godz (dla lotnych tipplerów) i 9 kon/godz (dla pozostałych ras), w ostatnim sezonie lotowym,
– WYCZYN – łącznie co najmniej 20 konk/godz (dla lotnych tipplerów) i 10 kon/godz (dla pozostałych ras), w dwóch lotach, w ostatnim sezonie lotowym,
– WETERAN – łącznie co najmniej 35 konk/godz (dla lotnych tipplerów) i 21 kon/godz (dla pozostałych ras), w okresie większym niż trzy sezony, również w ostatnim sezonie lotowym,

pkt. 6

Daną rywalizację wygrywa hodowca z odpowiednio najdłuższym lotem stada, a w wypadku rywalizacji indywidualnej wygrywa gołąb z najdłuższym lotem. W rywalizacji NAJLEPSZY LOTNIK W RASIE wygrywają gołębie z największą sumą konk/godz. W wypadku równej liczby konkursogodzin wygrywa gołąb z mniejszą liczbą lotów konkursowych. W wypadku równej liczby konkursogodzin i równej liczby lotów, wygrywa gołąb z najdłuższym pojedynczym lotem.

pkt. 7

Na podstawie protokołów z lotów konkursowych z poszczególnych rywalizacji lotowych sporządzane są listy konkursowe, a wyniki lotów konkursowych umieszczane są na klubowej stronie internetowej. Hodowcy za osiągnięte wyniki w zawodach nagradzani są pamiątkowymi dyplomami i pucharami.

pkt. 8

Loty konkursowe odbywają się od 01 marca do 30 listopada w soboty i niedziele, wyjątkowo w inne dni uzgodnione wcześniej z Kierownikiem Lotów i wyznaczonym przez niego obserwatorem. Loty w terminie od 1 grudnia do 28 lutego organizowane są wyjątkowo, po uzgodnieniu z Kierownikiem Lotów. Wyniki z tych lotów będą zaliczane do nowego sezonu lotowego.

pkt. 9

Hodowca ma prawo do przeprowadzenia dowolnej liczby lotów konkursowych. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, hodowcy zgłaszają do Kierownika Lotów zamiar zorganizowania u siebie lotu konkursowego, podając datę i przewidywaną godzinę startu. Mogą odwołać lot na 24 godziny przed planowanym startem, uzasadniając powody odwołania.

pkt. 10

Hodowca do lotu zgłasza dowolną ilość gołębi, nie mniej jednak niż 3 szt. Po starcie gołębi, nie może ich dodatkowo prowokować do lotu. Przy bezpośrednim ataku drapieżnika na stado konkursowe, dopuszcza się używanie przez hodowcę, różnych form dźwiękowych odstraszających drapieżnika. Podczas lotu gołębie powinny być widziane, co najmniej jeden raz na cztery godziny. Dopuszcza się dłuższy okres braku kontaktu wzrokowego ze stadem pod warunkiem, że obserwator ma pewność, że stado było w locie ( w zakryciu). Fakt ten należy odnotować w protokole z lotu konkursowego. Jeżeli gołębie pozostały w locie na noc i lądowały przy świetle sztucznym przyjmuje się czas faktycznego lądowania. Jeżeli z lotu nocnego wróciły dnia następnego i obserwator dokonał ich identyfikacji, przyjmuje się czas ostatniego kontaktu wzrokowego ze stadem.

pkt. 11

Obserwatorem lotu konkursowego może być wyłącznie członek Klubu, wyznaczony lub zaakceptowany przez Kierownika Lotów. Hodowca może na lot zaprosić dodatkowo własnych obserwatorów. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd P-WKHGW może pokryć koszty dojazdu obserwatora na lot konkursowy.
Zadaniem obserwatora jest:
– sprawdzenie i wpisanie do protokołu obrączek rodowych gołębi zgłoszonych do lotu.
– obserwacja startu, lotu i lądowania gołębi,
– niezwłoczne (do 10minut) wysłanie wiadomości telefonicznej, informującej o starcie i lądowaniu gołębi konkursowych, do Kierownika Lotów.
– sprawdzenie nr. obrączek rodowych gołębi, które zakończyły lot konkursowy.
– poprawne i czytelne wypełnienie protokołu,
– czytelne podpisanie protokołu

pkt. 12

Czasy lotu konkursowego określane są w godzinach i minutach. Czas startu ostatniego gołębia w stadzie podajemy jako czas startu stada. W wypadku, gdy gołębie lądują równocześnie przyjmujemy dla stada czas lądowania pierwszego gołębia. Czas lotu stada mierzony jest dopóki w powietrzu znajduje się co najmniej 3 szt. gołębi. W miarę potrzeb podaje się czas lotu indywidualnych gołębi. Czas lotu dla stada nie może być mniejszy niż 30 minut.

pkt. 13

W miarę potrzeb, hodowca zgłaszający lot konkursowy ponosi koszty dojazdu obserwatora. W terminie do 3 dni po locie hodowca wysyła protokół z lotu konkursowego do Kierownika Lotów.

pkt. 14

Wynik konkursu zostaje uznany po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Lotów Konkursowych. W protokole podajemy powód ewentualnej dyskwalifikacji.